www.lukashenzl.net

Index

Od roku 1998 do dnešní doby bylo realizováno několik rozličných textů, které zůstaly v hrubé podobě, nebo byly dokončeny do podoby malé edice.

Do finální podoby kapesních knížek byla převedena především trilogie "Kopu - Nekopu - Zasekávám". Jedná se o tři volná pokračování příběhu, v němž se prolíná postava kopáče, putujícího skrz Zemi a přehodnocujícího jednotlivé vrstvy uvnitř i vně svého okolí. Hrdina se komíhá v reálných i nereálných situacích, v prolínajícím se prostředí a čase, vrľeném do smyček.


Zasekávám

Lukáą Henzl a Jacob Heinz (2007-2010)
finální apoteóza
svazek A5, 48 stran svazek A6, 98 stran

V současné době uzavírá kopáčskou trilogii její poslední část - "Zasekávám".
Rozsáhlejąí text rozměrem přerostl své dva předchůdce. Zde si můľete stáhnout texty a ilustrace v PDF a vyrobit si vlastní knížku:


Krouľková vazba
Verze formátu A5 pro jednostranný tisk do krouľkové vazby ke staľení ve formátu PDF (465 kB)zde PDF
K tomuto souboru náleľí ilustrace, vytiątěné na druhou stranu textu (kaľdá lichá stránka , 1,9 MB)zde PDF
Obálka a zadní strana na tvrdąí papír (1,3 MB) zde PDF

Vąe lze vytisknout, přepůlit papíry na stohové řezačce, zaadjustovat do krouľkové vazby. Vytiątění a svázání kníľky Vás vyjde v běľném copycentru na cca 120 Kč.


Seąitek na sponu

2. verze Zasekávám: Vazba do bločku A6, skládá se do seąitku, první stránka na tvrdąí papír, sestřelit sponkami. Formát A4 lépe řezat na stohové řezačce, do bločku vloľit 6 x ilustrace. Vytiątění a svázání kníľečky Vás vyjde v běľném copycentru na cca 35 - 50 Kč.
Zasekávám - seąitek A6 (8,2 MB) zde PDF
Zasekávám - 2 x obálka seąitku A6 (1,5 MB) zde PDF


S textem "Zasekávám" souvisí volně zápisky "Palubní deník"
(PDF 24 Kb zdePDF, doprovázející stejnojmenný grafický cyklus - >>> výstavy

 

Nekopu

Lukáą Henzl a Jacob Heinz (2006)
nekopáčská apoteóza
kapesní svazek 10 x 10 cm, 53 stran
NEKOPU-text ke staľení ve formátu PDF (720 kB)zde PDF

kopu kopu

 

Kopu

Luká± Henzl a Jacob Heinz (2004)
kopáčská apoteóza
kapesní svazek 10 x 10 cm, 30 stran
Kníľka ke staľení ve formátu PDF zde PDF
Z textu lze vyrobit seąitek v podélném formátu či stránky přehnout na způsob japonské vazby a fixovat v hřebetu.

kopu kopu kopu

 

Askøy

dekartografický román (2003)
krouľková vazba A5, 40 stran

"Dekartografický román" vznikl na základě rozehrané partie dvou autorů na platformě blogu www.galeriemagda.cz/roman
Text popisuje svět, který se geograficky rozloľil. Hlavní postava se ocitne na norském ostrově, kde se spřádají plány na nové uspořádání reality dle nových kartografických map.
Kníľka ke staľení ve formátu PDF (425 Kb)zde PDF

askoy askoy

(1. kapitola)

Askøy: Malý norský ostrov. Vybíhá severozápadně od města Bergen do Norského moře. Je velmi členitý, na jeho severním konci je malý ostrov Herdla, spojen s ostrovem Askøy mostem. Askøy končí městem Skansen. Pravděpodobně pozůstatky nejstarąího severského osídlení. Na Herdle je na místě původního kostela kostel zděný, v jednoduchém, severském stylu. Taktéľ i domy na Herdle mají typický strohý norský styl. Herdla má ojedinělé geografické umístění, jako ostrov je jedním z vyčnívajících souąí klesajícího skandinávského pohoří. Patří mezi poslední obyvatelné plochy, které po několika desítkách kilometrů jiľ zcela mizí v ąirokém oceánu. Askøy je velkým ostrovem, čítajícím, mnohá města, Herdla malý ostrůvek, jehoľ travnatá ploąina (přibliľně 1/3 ostova) je přírodní rezervace taľných ptáků, která za II. světové války slouľila jako přistávací plocha vojenské letecké základny.

Města, která náleľí Askøy - Berland, u něhoľ je hluboký záliv do nitra ostrova, drobné ostrůvky, viditelné z pobřeľí. Porost tvoří borovice a jasany, které daly ostrovu název ( v norątině ask = jasan ). Hlavní silnice, protínající ostrov, vede od jiľního Kleppestø ke Skansenu, mostem spojeným se severní Herdlou. U Kleppestø je zase velký klenutý most, který směřuje na pevninu. V zátoce se tu do kopců rozprostírá Bergen, významné norské město, západním směrem asi 300 km od Osla. Sousední velké ostrovy Meland, Hjelme a Sæb jsou za jasného počasí viditelné na obzoru. Askøy je obtékán Herdlefjordem.1. Město: Sen o těsném úniku

V termínech snu můľeme popsat něco jako "sen o těsném úniku" např. takto: Hlavní postava vyvázne na poslední chvíli, jako pointou nějakého filmu, osudovým okamľikem mýtu. Větąinou se vąe schyluje ke konci, ale postava se zachrání. Téměř zázrakem. Velikou nepravděpodobností.

®iji ve městě. Pohybuji se pravidelně, sí» ulic je rovnoměrně rozprostřena, trasy se kříľí, drľím se bodů předem daných, zanesených v mapě.

Není tu nutně vąechno ąedé a bezútěąné, jak se obvykle o městech tvrdí. V mapě je zakreslena spousta zajímavých míst, byla tu historie, parky jsou zelené, vodní kanály zakreslené modře, přestoľe jsou také zelené. Mapou se rozprostírá sí» hlavních a vedlejąích tříd, červené linie dálnic a nájezdů, tmavé linky ľeleznice. Nádraľí, značená hnědě, jsou, jak jsem jednou četl: místa, kde se skrývají příleľitosti. Bloky domů mají svou barvu podle své důleľitosti. Bydlím v nevýrazné ľluté, ale docházím do budovy, značené tmavě ąedozelenou barvou, jakou jsou značeny administrativní budovy. Spousta cedulí před velkými dveřmi a usměvavý vrátný, který uľ mě ani nekontroluje. Kdybych se jednou rozhodl vynést ven nějaký velmi důleľitý a tajný dokument, vrátný by se dál usmíval a prohodil třeba: Tak kampak na víkend, pane inľenýre, zase někam z města ven ? Já bych byl nervózní, ale odvětil bych mu třeba, ľe pojedu navątívit známé a nejdůleľitějąí a nejtajnějąí dokument by do sebe v té chvíli vstřebal několik kapek potu, skryt pod koąilí ( přeci jen se mi občas vrátný podívá do taąky, kdyľ na něj zeshora jednou za čas dupnou ).

Pracuji v kartografickém úřadě. Proto si tak libuji v obrazech, které poskytují mapy. Mapa dříve odráľela teritorium, nyní teritorium vytváří. Vytvářím své okolí, mám na to dlouholetou praxi. Současné okolí je pravidelné a přestoľe i můj sluąný plat, který odpovídá mému postavení , je také pravidelný, ľiji vcelku nepravidelně. Ostatně jako větąina lidí, totiľ někdy více, někdy méně.


...

Často na mě jde v práci rozespalost, vhodné by bylo nějaké čtení ke kávě, pouze v situaci, kdy máte čas vymezen k zaslouľenému odpočinku. Odpočívejte za kaľdou cenu nebo třeba nikdy nepracujte.

Nad hlavou se mi komíhá tuąení naprosté rezignace a latentní revoluce někde v koutě skomírá.

Bavím se s kolegy, dáváme dohromady mapy, k nimľ zní doprovodný text kolikrát uľ dost pochybeně. Nad strategickou mapou mě uľ kolikrát napadlo: Jdete nakupovat do obchodu a přitom uľ zítra by se mohlo rabovat. Prodluľování takového stavu je moľná horąí, neľ kdyby se něco opravdu stalo. Ale zatím se neděje nic, asi se ani nic dít nebude.

V tuhle dobu, mám-li to říct takhle bez vytáček, si člověk nemůľe vybrat, kde by se mu mohlo líbit. Vąude a nikde, rozmazlenost. Jeątě nevím, jak dlouho zůstanu tady, kde momentálně jsem. Vąechno je uzpůsobeno pohybu a mám přístup k nejnovějąím mapám. Můľu se stát i jejich vlastníkem, ale toho bych se asi nikdy nedopustil, strachem bych se asi po vrátného dotazu na víkend skácel k zemi a vąechny dokumenty by mi před tváří ostatních vypadly zpod koąile, zřejmě trochu pokroucené.

Nad mapami mám také někdy tuąení signálu. Vyrazit vpřed. Zůstat dole ve sklepě. Je moľné se mnoho dozvědět z informací, které zpracovávají stroje. Ve výąkové budově, jak jinak.

V případě signálu
1) Naąel bych si někde svůj kout a čekal, co bude.
2) Vyrazil bych vpřed hlava nehlava

SIGNÁL
...

Detailní popisy 1 : 1

Sever / negeograficky - chlad
Odpoledne / očekávání
Kamenitá / písčitá pláľ
Nutně mytologická noc /
Odpoutání
Dva muľi z Askøy /
Severské balady
Nejasnost / buď a nebo
Doprava je jiľ přeruąena
Tisíc muľů proti Askøy
Předzvěst nekonaného ragnaröku
latentní ragnarök